Cytogenetika

cytogenetika ostrava - CGB laboratoř

Cytogenetika je odvětví genetiky, které se zabývá studiem chromosomů. Mikroskopicky pozorovatelné změny v jejich počtu nebo struktuře se mohou podílet na vyjádření mnoha klinických příznaků – mohou způsobovat poruchy reprodukce, vrozené malformace, mentální retardace a mají také velký význam v patogenezi nádorových onemocnění. Proto se analýza chromosomů stala v klinické medicíně významnou diagnostickou metodou.

Mezi hlavní vyšetřovací metody cytogenetiky patří klasická cytogenetická analýza chromosomů barvených G-pruhováním a dalšími barvicími technikami a také molekulárně cytogenetická vyšetření jako fluorescenční in situ hybridizace (FISH).

Klasická cytogenetická analýza

Vyšetření klasickou cytogenetickou analýzou slouží ke stanovení karyotypu nemocných s vrozenými vývojovými vadami, jedinců s poruchou plodnosti, v prenatální diagnostice k určení chromosomového vybavení plodu, ke zpřesnění diagnózy a určení prognózy některých nádorových onemocnění.

chromozomy

Buňky periferní krve, plodové vody nebo tkání je možno v růstových médiích za přísně sterilních podmínek namnožit. Speciálním postupem se buňky zastaví ve stadiu mitózy, kdy jsou chromosomy vysoce spiralizované a vhodné pro cytogenetickou analýzu. Pak se preparáty nabarví tzv. G-pruhováním, tím je umožněno rozlišení jednotlivých párů chromosomů a vyhodnocení karyotypu klasickou cytogenetickou analýzou.

Nezbytnou metodou zjišťování chromosomových aberací je také fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Tato metoda umožňuje pomocí fluorescenčně značených sond vizualizaci konkrétních genů nebo oblastí chromosomů nejen na mitózách, ale i v interfázních jádrech a prokáže i malé změny, které klasickou cytogenetickou analýzou není možno stanovit.

delece sts lokusu

Mezi další využívané molekulárně-genetické metody vyšetření patří komparativní genomová hybridizace (CGH) a multicolour FISH (m-FISH), které jsou používané pro upřesnění a dořešení výsledků vyšetření.

K hodnocení preparátů používáme kvalitní mikroskopy Olympus s příslušnými fluorescenčními filtry, digitální kamerou a připojeného softwaru Lucia Laboratory Imaging pro snímání a archivaci obrázků.


Smlouvy se zdravotními pojišťovnami