Amplifikace HER-2/neu genu u pacientek s karcinomem prsu je prognostickým faktorem onemocnění a také markerem umožňujícím určit individuální léčebnou strategii. Nadměrná exprese tohoto genu je spojena s vnímavostí k chemoterapii a rezistenci k antiestrogenové terapii. Amplifikace genu HER-2/neu je nezávislým prognostickým a prediktivním markerem pro léčbu Herceptinem.

Gen TOP2A je uložen v těsné blízkosti genu HER-2/neu. Tento gen hraje roli v predikci odpovědi na antracykliny, které jsou frekventní součástí chemoterapeutických protokolů nejen u karcinomu prsu. Vyšetřením statusu genu TOP2A je možno modifikovat výběr protinádorových léčiv u karcinomu prsu.

  • Materiál: histologické parafínové bločky
  • Vyšetřovací doba 5 dní od příjmu bločku