Do nedávné doby byla standardní léčbou glioblastomu multiforme kombinace maximálně možné resekce a radioterapie. V poslední době v souladu s pokroky v poznání kancerogeneze se užívá kombinace resekce, radioterapie a chemoterapie alkylačními činidly (temozolomid, TMZ). Temozolomid je alkylační činidlo, které ve fyziologickém prostředí spontánně konvertuje na aktivní metabolit a tento indukuje alkylaci DNA na pozici O6guaninu.

Temozolomid se dobře vstřebává a poměrně snadno prochází blood-brain bariérou. Temozolomid tvoří adukty v DNA, které jsou následně rozpoznávány a opravovány reparačním enzymem O6– methylguanin- DNA methyltransferázou (MGMT). O6–methylguanin- DNA methyltransferáza (MGMT, OMIM 156569) je reparační enzym, který odstraňuje poškození DNA způsobené alkylačními činidly. Gen kódující tento enzym je lokalizován na chromosomu 10q26.

Tento enzym přenáší metylovou skupinu z O6 guaninu na reziduum cysteinu v akceptorové doméně enzymu. Takto dochází k ireverzibilní inaktivaci enzymu a k indukci nové syntézy MGMT. Metylací promotoru MGMT genu dochází k trvalému „umlčení“ MGMT genu, tedy po vystavení DNA alkylačním činidlům není poškozená DNA opravována a dochází ke spuštění preventivních ochranných mechanismů buněčného cyklu, které vedou k apoptóze.

Metylace promotoru MGMT genu souvisí s vyšší efektivitou chemoterapeutické léčby TMZ.

Metylace DNA patří mezi epigenetické procesy a zasahuje hlavně oblasti DNA s vysokým obsahem CpG ostrůvků. Tyto jsou rozmístěny nenáhodně v genomu a nejčastěji se nacházejí v regulačních oblastech genů – v promotorech. Metylace promotorů obvykle znamená transkripční inaktivaci genu díky deacetylaci histonů, čímž se indukuje formování inaktivního chromatinu. Metylace promotorů patří mezi klíčové epigenetické procesy tumorigeneze a zasahuje tumorsupresorové geny, DNA reparační geny, proapoptotické geny a geny kontrolující buněčný cyklus. Alterace metylačního vzorce může být prvotní událostí a vést k tumorigenezi.

Indikace vyšetření:

  • u pacienta s glioblastomem multiforme

Stručně klinický význam:

  • zjištění metylačního statutu promotoru genu MGMT, kdy v případě metylace promotoru genu lze očekávat lepší odpověď na léčbu temozolomidem

Materiál pro vyšetření:

  • 2-3 vzorky nádorové tkáně o velikosti asi 3x3x3mm do roztoku RNA lateru, vzorky musí být v RNA lateru ponořené, odběrová zkumavka musí být označena štítkem se jménem a datem narození a zároveň 5 ml čerstvě odebrané venózní krve do EDTA (krev s heparinem nelze použít!), označené štítkem se jménem a datem narození
  • přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi.

Detekce metylace MGMT promotoru

  • k detekci metylace MGMT promotoru provádíme konverzi nemetylovaného cytosinu na uracil (MethylampTM One-Step DNA modification Kit) a dále provádíme metylsenzitivní PCR se specifickými primery k detekci metylovaného a nemetylovaného promotoru, případně real-time PCR

Transport vzorků do laboratoře

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. ihned po odběru periferní krve (kontakt na telefonním čísle 724 813 359, 725 880 733). Více info zde…

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

  • požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno do 7 – 10 pracovních dnů po převzetí vzorku
  • v případě vzorku s označením STATIM je vyšetření a vydání závěrečné zprávy provedeno do 2-3 pracovních dnů po převzetí vzorku
  • závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně pouze zadavateli vyšetření – lékaři, oprávněnému indikovat molekulárně genetické vyšetření.