Gliomy jsou nejčastějšími primárními nádory mozku a zastupují asi 2% všech známých nádorů. Gliomy zahrnují nádory různých histologických typů a stupňů (gradů), jako například astrocytární, oligodendrogliální, smíšené oligo-astrocytární nebo ependymální tumory (podle kritérií WHO klasifikace nádorů centrálního nervového systému). Astrocytární tumory jsou nejčastější a zahrnují nejmalignější typ gliomu – glioblastom. Astrocytární, oligodendrogliální a oligoastrocytární tumory u dospělých difúzně infiltrují okolní mozkovou tkáň, nízkostupňové gliomy (II) mají tendenci k malignizaci do vyšších gradů (III-IV). Naproti tomu, nejčastější gliomy dětského věku jsou pilocytární astrocytomy, dle WHO nízkostupňové nádory gr. I, které omezeně infiltrují okolní mozkovou tkáň a neprogredují do maligních typů nádorů.

Přesné rozlišení mezi jednotlivými typy gliomů je důležité pro své prognostické a terapeutické důsledky. Jedním z markerů, který má diagnostický a prognostický význam, je mutace v IDH1 a/nebo IDH2 genu. Mutace v IDH1/IDH2 genech se vyskytuje nejčastěji (v 71-86%) u difúzních gliomů, WHO stupně II. Jedná se však o relativně kontroverzní prognostický faktor. Některé studie označují mutace v IDH1/IDH2 genech jako dobrý prognostický faktor, v jiných studiích mutace neměly prognostický význam. (SHIBAHARA, I., et al. New insights into glioma classification based on isocitrate dehydrogenase 1 and 2 gene status. Brain Tumor Pathology, 2011, vol. 28, p. 203–208.)

Nicméně, mutace u gr. II difúzních gliomů a jejich přítomnost lze využít jako diagnostický marker – nevyskytují se (nebo velmi raritně) u pilocytárních astrocytomů, pleomorfních xanthoastrocytomů, ependymomů a také u primárních glioblastomů. Uvádí se, že u gliomů st. III se mutace v IDH1/2 genech vyskytují u 55-69% případů a pacienti s mutacemi významně déle přežívají, tudíž mutace v IDH1/2 genech jsou nezávislým příznivým prognostickým faktorem. (SHIBAHARA, I., et al. New insights into glioma classification based on isocitrate dehydrogenase 1 and 2 gene status. Brain Tumor Pathology, 2011, vol. 28, p. 203–208.) U gliomů st. IV – glioblastomů se mutace v IDH1/2 genech vyskytují takřka výhradně u sekundárního glioblastomu a to až u 50-88% případů. Naopak, u primárního glioblastomu uvádějí někteří autoři raritní výskyt mutací (3-8%). Výskyt mutací v IDH1/IDH2 genech je tak užitečným markerem pro rozlišení mezi sekundárním a primárním glioblastomem. Gen IDH1 (MIM 147700) kóduje NADP+ dependentní isocitrátdehydrogenázu, která se vyskytuje v cytoplazmě, peroxisomech a endoplasmatickém retikulu buňky a patří k rodině isocitrátdehydrogenáz. Protein katalyzuje oxidativní dekarboxylaci izocitrátu na α-ketoglutarát se současnou produkcí NADPH. Mutace v IDH1 genu jsou tumorspecifické – vyskytují se u low-grade gliomů a sekundárního glioblastomu a také u akutní myeloidní leukémie. Gen IDH2 (MIM 147650) je další z rodiny genů kódujících isocitrátdehydrogenázy. Izocitrátdehydrogeáza kódovaná genem IDH2 je lokalizovaná v mitochondriích. Mutace v genu IDH2 je také popisována u gliomů, ačkoli v nižší frekvenci. .

Vyšetřované mutace:

 • mutace v IDH1 genu: c.394C>A (p.R132S), c.394C>G (p.R132G), c.394C>T (p.R132C), c.395G>T (p.R132L), c.395G>A (p.R132H)
 • mutace v IDH2 genu: c.515G>T (p.R172M), c.515G>A(p.R172K)

Indikace vyšetření:

 • u pacienta s gliomem

Stručně klinický význam:

 • zjištění mutací IDH1/2 genech – u high grade gliomů je výskyt mutací spojen s lepší prognózou, diagnostický marker pro sekundární glioblastom a astrocytomy gr. II

Materiál pro vyšetření:

 • 2-3 vzorky nádorové tkáně o velikosti asi 3x3x3mm do roztoku RNA lateru, vzorky musí být v RNA lateru ponořené, odběrová zkumavka musí být označena štítkem se jménem a datem narození a zároveň 5 ml čerstvě odebrané venózní krve do EDTA (krev s heparinem nelze použít!), označené štítkem se jménem a datem narození
 • vzorek tkáně ve fyziologickém roztoku
 • otisk vzorku nádorové tkáně na skle (otiskový preparát)
 • přiložená žádanka specifikující druh požadovaného vyšetření a obsahující nezbytné údaje o pacientovi.

Detekce mutací v IDH1/2 genech:

 • detekce mutací v exonu 4 IDH 1 genu (c.394C>A (p.R132S), c.394C>G (p.R132G), c.394C>T (p.R132C), c.395G>T (p.R132L), c.395G>A (p.R132H a mutací v exonu 4 IDH2 genu c.515G>T (p.R172M), c.515G>A(p.R172K) metodou primer extension analýzy (SNaPShot assay, citlivost 5-10% mutované DNA na pozadí genomické DNA), případně metodou přímého sekvenování (citlivost přibližně 20%)(neakreditované metody).

Transport vzorků do laboratoře

Zajištěn svozem CGB laboratoře a.s. ihned po odběru periferní krve (kontakt na telefonním čísle 724 813 359, 725 880 733). Více info zde…

Délka trvání vyšetření a způsob vydání závěrečné zprávy:

 • požadované vyšetření a vydání závěrečné zprávy je realizováno do 7 – 10 pracovních dnů po převzetí vzorku
 • v případě vzorku s označením STATIM je vyšetření a vydání závěrečné zprávy provedeno do 2-3 pracovních dnů po převzetí vzorku
 • závěrečné zprávy o výsledku jsou z laboratoře zasílány písemně pouze zadavateli vyšetření – lékaři, oprávněnému indikovat molekulárně genetické vyšetření.